Ar tikrai katės gydo? Array Spausdinti Array

Moks­li­nin­kai, ban­dę iš­si­aiš­kin­ti, kas gy­ve­na il­giau – šei­mos žmo­nės ar vie­ni­šiai, pa­tei­kė stul­bi­na­mų re­zul­ta­tų. 

Pa­si­ro­do, jog tai yra tie, ku­rie... na­muo­se tu­ri šu­nį ar­ba ka­tę. Bū­tent na­mi­niai gy­vū­nai gy­do ir il­gi­na gy­ve­ni­mą.

Tur­būt pa­ste­bė­jo­te, kad kai pa­var­gę grįž­ta­te na­mo, ir jū­sų ka­tė ima glaus­ty­tis prie ko­jų, tuo­jau pat at­lėgs­ta ner­vi­nė įtam­pa, su­ma­žė­ja krau­jos­pū­dis ir ne­ri­mas, už­mirš­ta­te vi­sus ne­ma­lo­nu­mus.

Jei­gu ne­svei­kuo­ja­te, ka­tė taip ir tai­ko­si su­si­ran­gy­ti ant jū­sų ke­lių ar­ba pri­sig­laus­ti prie skau­da­mos vie­tos. O po ku­rio lai­ko skaus­mas pra­ei­na.

Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad na­mi­nių gy­vū­nų tu­rė­to­jai gy­ve­na 4–5 me­tais il­giau už tuos, ku­rie jų ne­tu­ri. Jų ar­te­ri­nis krau­jos­pū­dis ir cho­les­te­ri­no kie­kis krau­jy­je yra že­mes­nis nei tų, ku­rie ne­tu­ri nei ka­tės, nei šuns. Gy­vū­ną glos­tan­čio žmo­gaus pul­so daž­nis su­ma­žė­ja 16 pro­cen­tų, at­si­pa­lai­duo­ja rau­me­nys, pa­ge­rė­ja virš­ki­ni­mas.

Iš­tir­ta, jog ka­tės ge­riau gy­do ner­vų sis­te­mos, vi­daus or­ga­nų li­gas. Sa­ko­ma, kad ka­ti­nai – os­te­o­chon­dro­zės, ra­di­ku­li­to ir ar­tro­zės „spe­cia­lis­tai“.

Mokslininkų nustatyta, kad ilgaplaukės katės— puikūs nervų ligų gydytojai. Jiems pavaldūs depresija, blogas miegas, irzlumas. Persų katės idealiai gydo sąnarių skausmus. Trumpaplaukės ir beplaukės katės geriausiai gydo kepenų, inkstų ligas, gastritą. Katės, turinčios pusiau ilgą kailį„specializuojasi“ širdies ligose.

Galima susidurti su katėmis-ekstrasensais. Jos per atstumą jaučia nelaimę ir atskiria tik užgimstančias ligas. Gydytojų pastebėjimais, katės geriau nei katinai gydo nervų sistemos ir vidaus organų ligas. O katinai geriau nei katės gelbsti nuo sąnarių skausmų, radikulito ir artrozės. Jie neklysta, nustatydami skaudamą vietą, stengiasi prie jos prisiglausti arba atsigulti.

Tad kuo gi ka­tės gy­do žmo­nes? Vie­na iš ver­si­jų – sa­vo bio­lau­ku. Moks­li­nin­kai nu­sta­tė, kad kiek­vie­nas gy­vas pa­da­ras tu­ri bio­lau­ką, ku­ris kei­čia­si pri­klau­so­mai nuo sa­vi­jau­tos. Žmo­gaus ir gy­vū­no ben­dra­vi­mo me­tu jų au­ros re­zo­nuo­ja, ir svei­ka ka­tė ar­ba šuo „iš­ly­gi­na“ ne­svei­kuo­jan­čio šei­mi­nin­ko or­ga­no svy­ra­vi­mus. Katės šiluma, raminantis murkimas leidžia pacientui atsipalaiduoti. Toks katės švelnumas puikiai padeda, esant depresijoms, neurozėms, manijai ir šizofrenijai.
Katės murkimas — taip pat ypatingas. Tai tam tikra garso vibracija (dažnis nuo 20 iki 50 hercų), stimuliuojanti gijimo procesą. Murkimas didina apsaugines paciento organizmo galias, toks jo d Sunkiai sergančius ligonius katės gydo kitaip. Infarktą arba insultą patyrę ligoniai su kate susitinka vienu du. Dažniausiai šių ligonių galūnės — nejautrios. Tokiu atveju katė nežaidžia, ji trinasi į skaudančią vietą, kantriai ir atidžiai laižo nejudrias rankas ir murkia. Neįtikėtina, tačiau kartais jau po pirmojo seanso ligonis pajunta pagerėjimą. Šiurkštus katės liežuvis ir švelnus kailiukas gydymo galia pralenkia šiuolaikiškiausius masažo metodus. ažnis stiprina kaulus, kas pagreitina lūžių gijimą.

Prag­ma­tiš­kiau nu­si­tei­ku­sių moks­li­nin­kų nuo­mo­ne, gy­do­ma­sis po­vei­kis pa­si­reiš­kia tuo­met, kai žmo­gus glos­to ka­tę: gy­vū­no še­riai tri­na­si vie­nas su ki­tu, ir re­zul­ta­tas tas, kad at­si­ran­da stip­rus elek­tros lau­kas. O šian­dien jau įro­dy­ta, jog elek­tros sro­vė gy­do už­de­gi­mi­nius ži­di­nius, žu­do mik­ro­bus, pa­de­da grei­čiau su­gy­ti au­di­niams, ge­ri­na krau­jo­ta­ką. Spe­cia­lis­tai pa­da­rė iš­va­dą, jog „ka­tės te­ra­pi­ja“ veiks­min­giau­sia ser­gant są­na­rių ir gi­ne­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis.

Tre­čio­sios moks­li­nin­kų gru­pės nuo­mo­nė ta, kad ka­tės gy­do ul­tra­gar­su. 27–47 her­cų daž­nio gar­sai (bū­tent to­kiu gar­so dia­pa­zo­nu mur­kia šie gy­vū­nai) ge­rai vei­kia ner­vų sis­te­mą, ge­ri­na krau­jo­ta­ką, nor­ma­li­zuo­ja krau­jos­pū­dį, sta­bi­li­zuo­ja šir­dies rit­mą. Be to, stip­ri­na kau­lus.

Nenustebkite, netolimoje ateityje gydytojai greta vaistų ir dietų savo pacientams gali išrašyti bendravimą su katėmis ar kitais naminiais gyvūnais.

www.sveikatossodas.lt

 „Sa­vai­tė“